Terms & Conditions

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website 'https://gingo.community’.

 • Door de Website te gebruiken, accepteert U de toepassing van deze algemene voorwaarden.
 • Door de Website te gebruiken, accepteert U eveneens de toepassing van ons Privacy en Cookie Beleid.

In de sectie FAQ op de Website vindt U het antwoord op een aantal veel gestelde vragen over de Website.

HOOFDSTUK 1 - DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende, met een hoofdletter geschreven woorden de volgende betekenis:

 • "Bijdrage" staat gelijk aan een schenking van een bedrag zonder dat hier enige tegenprestatie tegenover staat of waarvoor de tegenprestatie bestaat in een beloning in natura, zijnde roerende, lichamelijke of onlichamelijke zaken. Enkel beloningen in natura zijn toegestaan. Financiële beloningen zoals kortingen op de aankoop van producten zijn niet toegestaan. Een beloning mag ook niet bestaan uit: tabaksproducten, drugs, wapens en aanverwanten, of producten die niet aan de wettelijke veiligheids- en andere vereisten voldoen. Gingo Foundation heeft het recht om bepaalde soorten beloningen af te keuren.
 • "Campagne" staat gelijk aan een crowdfunding campagne via de Website georganiseerd door een Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk. Dit is een vereniging of organisatie zonder winstoogmerk of een stichting.
 • "Donor" staat gelijk aan een natuurlijke persoon (al dan niet consument), vereniging, organisatie, zelfstandige die een Sociale Onderneming, een Stichting, een vereniging of organisatie zonder winstoogmerk steunt via een Bijdrage.
 • "Gebruiker" staat gelijk aan een gebruiker van de Website de Website die zich heeft ingeschreven als Donor of Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk.
 • "Gingo Foundation " staat gelijk aan Gingo Foundation Vzw, met maatschappelijke zetel te Nijiverheidsstraat 44, 1040 Brussel en ondernemingsnummer BE 0403 212 172.
 • “Partner-Grote Donor”: dit is een filantropische organisatie, die volledig onafhankelijk is van de moeder-instelling waarvoor ze de fondsen werft. Deze organisatie is gestructureerd als een Stichting, Fonds of vereniging die de projecten op gingo.community pre-selecteert en ondersteunt.
 • "Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk" staat gelijk aan een project dat gedragen wordt door een zelfstandige, handelaar, vereniging, organisatie die of een bedrijf dat een sociale doelstelling nastreeft op een ondernemende manier en van Gingo Foundation toestemming van een Partner-Grote Donor heeft gekregen om zijn activiteiten of onderneming op de Website te presenteren.
 • “Website” staat gelijk aan 'https://gingo.community'.

HOOFDSTUK 2 - ALGEMENE BEPALINGEN

De bepalingen van dit Hoofdstuk 2 zijn van toepassing op alle Gebruikers.

Artikel 2.1: Eigenaar van de Website

De Website is eigendom van en wordt beheerd door Gingo Foundation.

Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel
Ondernemingsnr: BE 0403 212 172
Email: info@gingo.community
Tel: +32 (0)2 287 99 31

Artikel 2.2: Doel van de Website

De Website is een internetplatform waarop Sociale Ondernemingen, Stichtingen, verenigingen of organisaties zonder winstoogmerk fondsen kunnen werven door contacten te leggen met potentiële Donoren. De Sociale Ondernemingen, Stichtingen, verenigingen of organisaties zonder winstoogmerk kunnen Donoren bedanken door een beloning te geven. Sociale Ondernemingen, Stichtingen, verenigingen of organisaties zonder winstoogmerk zijn zelfstandigen, handelaars, verenigingen, organisaties en bedrijven die een sociale doelstelling nastreven op een ondernemende manier.

Men kan enkel Bijdragen overmaken via de Website. Andere vormen van crowdfunding zijn op dit moment niet mogelijk via de Website.

Artikel 2.3: Verplichtingen van Gingo Foundation

Gingo Foundation beheert de Website en zal zich inspannen voor een optimaal gebruikersgemak en de continuïteit van de Website. Eventuele onjuistheden op de Website kunnen worden gemeld via info@gingo.community. Als de onjuiste informatie op de Website geen betrekking heeft op de Sociale Ondernemingen, Stichtingen, verenigingen of organisaties zonder winstoogmerk, zal Gingo Foundation deze verbeteren binnen een redelijke termijn vanaf de datum waarop ze werden gemeld. In geval van onjuiste informatie over Sociale Ondernemingen, Stichtingen, verenigingen of organisaties zonder winstoogmerk, zal Gingo Foundation dit melden aan de betreffende Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk, maar is het de verantwoordelijkheid van de Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk om de onjuistheden te corrigeren.

Als Gingo Foundation kennis neemt van een ongeoorloofde activiteit of ongeoorloofde informatie op de Website zal Gingo Foundation deze binnen een redelijke termijn blokkeren. Ook als de activiteiten of gegevens niet ongeoorloofd of onwettelijk zijn, maar wel aanstootgevend of hinderlijk voor andere Gebruikers van de Website of derden, heeft Gingo Foundation het recht om de toegang daartoe te blokkeren. Gingo Foundation heeft het recht om de ongeoorloofde activiteiten of informatie mee te delen aan de bevoegde autoriteiten en medewerking te verlenen aan de autoriteiten in geval van een onderzoek.

Gingo Foundation staat ervoor in dat uw persoonsgegevens worden beheerd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen we naar ons Privacy en Cookie Beleid.

Artikel 2.4: Voorwaarden om Gebruiker te worden

U kunt de Website bezoeken en bekijken zonder U in te schrijven. Als U actief wilt worden op de Website, bijvoorbeeld als Donor of Sociale Onderneming, moet U zich inschrijven.

Om U te kunnen inschrijven op de Website moet U aan volgende voorwaarden voldoen:

 • U moet de gevraagde gegevens invoeren;
 • U moet bevestigen in eigen naam en voor eigen rekening te handelen. Als U handelt namens een rechtspersoon, vereniging of organisatie, staat U ervoor in dat U bevoegd bent deze rechtspersoon, vereniging of organisatie te vertegenwoordigen;
 • Als U een natuurlijk persoon bent, moet U bevestigen de minimum leeftijd van 18 jaar te hebben en gezond van geest te zijn;
 • In verband met de Europese en Belgische regels ter preventie van het witwassen van geld, kan Gingo Foundation U op elk moment verzoeken aanvullende informatie of documenten te geven om uw identiteit of de identiteit van uw organisatie te controleren. Als U zich inschrijft als Donor kan uw inschrijving worden geschorst totdat de gevraagde informatie of documenten zijn ontvangen en gecontroleerd.

Als U zich inschrijft op de Website, bevestigt U daarmee uitdrukkelijk dat U voldoet aan bovenstaande voorwaarden en dat de door U ingevoerde gegevens correct en volledig zijn. In geval van twijfel over de juistheid van de gegevens of over de identiteit van de Gebruiker kan Gingo Foundation de Gebruiker tijdelijk of definitief uitsluiten van het gebruik van de Website. Tijdens de inschrijving zal U worden gevraagd of U zich wilt inschrijven als Donor of als Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk. Als U zich inschrijft als Donor, zijn de bepalingen van Hoofdstuk 3 van toepassing. Als U zich inschrijft als Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk, zijn de bepalingen van Hoofdstuk 4 van toepassing.

Artikel 2.5: Verplichtingen van de Gebruiker

U bent verplicht de Website te goeder trouw te gebruiken en met respect voor de andere Gebruikers en derden. U bent ook verplicht de Website te gebruiken conform deze algemene voorwaarden en alle toepasselijke wetgeving.

Het is verboden:

 • onrechtmatige, racistische, obscene, aanstootgevende, beledigende, ongepaste of discriminerende informatie of berichten op de Website te plaatsen of via de Website te verspreiden, of andere Gebruikers aan te sporen om zo te handelen;
 • de identiteit van anderen na te bootsen of toe te eigenen, inbreuk te maken op hun recht op afbeelding of, in het algemeen, op hun privacy;
 • de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden.

Bij uw inschrijving bepaalt U zelf uw paswoord en U bent hier zelf voor verantwoordelijk. U verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van uw paswoord te waarborgen en in geval van verlies of niet-toegestaan gebruik onmiddellijk contact op te nemen met info@gingo.community om uw inschrijving te desactiveren en/of te wijzigen.

Artikel 2.6: Duur en einde van de inschrijving als Gebruiker

Een Gebruiker schrijft zich in voor onbepaalde termijn. Zijn account zal enkel worden afgesloten of op non-actief worden geplaatst als hij Gingo Foundation schriftelijk of per e-mail hierom verzoekt. Als U zich uitschrijft als Donor voordat U uw eventuele beloning heeft ontvangen, loopt U het risico dat U deze beloning niet meer zal ontvangen. Gingo Foundation kan op elk moment om gegronde redenen (onder meer wanneer U handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, de wetgeving of op verzoek van de betalingsinstelling) een Gebruiker schorsen of uit sluiten van verder gebruik van de Website.

HOOFDSTUK 3 - BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DONOREN

De bepalingen van dit Hoofdstuk 3 zijn van toepassing op Donoren. Om als Donor actief te kunnen worden op de Website moet U zich inschrijven als Gebruiker van de Website zoals beschreven in Artikel 2.4. De inschrijving als Donor op de Website is gratis. Wij vragen de Donoren geen enkele vergoeding voor het gebruik van de Website.

Artikel 3.1: Een Bijdrage geven via de Website

Als Donor krijgt U de mogelijkheid om in contact te treden met Sociale Ondernemingen, Stichtingen, verenigingen of organisaties zonder winstoogmerk en hen te ondersteunen door middel van een Bijdrage.

Als U een Bijdrage geeft aan een Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk via de Website betaalt U onmiddellijk en onherroepelijk. U kunt uw Bijdrage niet meer terugvragen. Uw geld wordt via het betalingssysteem MangoPay (zie voor meer informatie, Artikel 3.2) veilig in een e-wallet bewaard tot het einde van de Campagne. Op het einde van een Campagne gebeurt het volgende:

 • als de Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk het aangegeven minimumbedrag van de Campagne ophaalt, worden de opgehaalde bedragen (min de vergoedingen en kosten te betalen door de Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk zoals aangegeven in Artikel 4.6) uitgekeerd aan de Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk;
 • als de Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk het aangegeven minimumbedrag voor de Campagne niet ophaalt, worden alle ontvangen bedragen NIET terugbetaald aan de Donoren.

Artikel 3.2: Betaling van een Bijdrage

Alle geldtransacties op de Website verlopen via Leetchi Corp S.A., met maatschappelijke zetel te 14, rue Aldringen, L-1118 Luxemburg, een instelling voor elektronisch geld welke onder toezicht staat van de 'Commission de Surveillance du Secteur Financier', de bevoegde instantie in Luxemburg en welke voldoet aan de wettelijke bepalingen van toepassing op instellingen voor de uitgifte van elektronisch geld zoals opgenomen in de Luxemburgse wet van 10 november 2009. De betalingsdiensten worden door Leetchi Corp SA aangeboden via het betalingssysteem 'MangoPay en onder de handelsnaam 'MangoPay'.

Op de diensten van MangoPay zijn de algemene voorwaarden van MangoPay van toepassing. Door deze betalingsdiensten te gebruiken, stemt U in met de toepassing van deze algemene voorwaarden.

Alle bedragen die worden ontvangen via de Website worden aangehouden op een bankrekening op naam van Leetchi Corp S.A., afgescheiden van de activa van Leetchi Corp S.A. in overeenstemming met de verplichtingen van de Luxemburgse wetgeving.

U bent zelf verantwoordelijk voor het invullen van juiste en volledige betalingsgegevens.

Gingo Foundation kan U vragen gegevens en informatie te verstrekken wanneer MangoPay hierom verzoekt of wanneer dit wettelijk verplicht is. Als U deze informatie niet geeft, kan Gingo Foundation U schorsen of uitsluiten van verder gebruik van de Website.

Artikel 3.3: Overeenkomst tussen Donor en Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk

Op het moment dat U, als Donor, via de Website een Bijdrage betaalt, komt er, van rechtswege en zonder verdere formaliteiten, een overeenkomst tot stand tussen uzelf, als Donor en de Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk. Deze overeenkomst is onherroepelijk maar wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk het aangegeven minimum bedrag voor de Campagne ophaalt via de Website. Op de overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Als het minimum bedrag voor de Campagne niet wordt opgehaald, wordt de overeenkomst tussen U, als Donor, en de Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk van rechtswege en zonder verdere formaliteiten ontbonden. In dat geval wordt het volledige bedrag van de door U gegeven Bijdrage aan U terugbetaald.

De overeenkomst die tot stand komt via de Website wordt afgesloten tussen de Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk en U als Donor. Gingo Foundation is geen partij bij deze overeenkomst.

Artikel 3.4: Behandeling van persoonlijke gegevens

Op het moment van de betaling van uw Bijdrage kan U kiezen of uw persoonlijke gegevens mogen worden doorgegeven aan de Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk waaraan U een Bijdrage geeft. Indien U geen keuze maakt, kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk waaraan U een Bijdrage doet. Als U een beloning in natura wenst te ontvangen, moeten we uw persoonlijke gegevens doorgeven aan de Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk. In dat geval zal de Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk U laten weten hoe en wanneer U de toegezegde beloning zal ontvangen.

Op het moment van de betaling van uw Bijdrage kan U kiezen of uw voor- en achternaam mogen worden vermeld op de Website. Indien U geen keuze maakt, kunnen voor- en achternaam worden vermeld op de Website.

Om uw Bijdrage te betalen, zal U in alle gevallen persoonlijke gegevens moeten doorgeven aan de betalingsinstelling MangoPay.

In elk geval worden uw persoonlijke gegevens altijd behandeld in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens. Voor meer details verwijzen we naar ons Privacy en Cookie Beleid.

Artikel 3.5: Risico's voor Donoren

Indien U zich als Donor aanmeldt, erkent U daarmee de risico’s die er mee gepaard gaan, onder andere dat U de toegezegde beloning in natura niet of slechts gedeeltelijk zult ontvangen. Als een toegezegde beloning in natura niet aan U kan worden verstrekt, is de Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk verplicht om het bedrag van uw Bijdrage terug te betalen.

U dient zich er tevens bewust van te zijn dat de informatie en gegevens over een Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk op de Website door de Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk  worden verstrekt. Gingo Foundation kan niet verifiëren of deze informatie en gegevens volledig en juist zijn.

Het is mogelijk dat de doelstellingen van de Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk niet worden gerealiseerd.

Het is mogelijk dat uw Bijdrage niet fiscaal aftrekbaar is. De ontvangen beloning in natura kan eventueel belast worden, zowel via directe belastingen als indirecte belastingen zoals BTW. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van deze belastingen. We adviseren U hierover contact op te nemen met uw fiscaal adviseur.

HOOFDSTUK 4 - BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP SOCIALE ONDERNEMINGEN, STICHTINGEN, VERENIGINGEN OF ORGANISATIES ZONDER WINSTOOGMERK

De bepalingen van dit Hoofdstuk 4 zijn van toepassing op Sociale Ondernemingen, Stichtingen, verenigingen of organisaties zonder winstoogmerk. Om als actief te kunnen worden op de Website moet U voorafgaand contact opnemen met een Partner-Grote Donor die uw deelname zal valideren. Uw inschrijving op de website zal door de community manager van https://gingo.community gevalideerd worden. Door U in te schrijven als Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk krijgt U de mogelijkheid uw onderneming op de Website voor te stellen aan Donoren.

Artikel 4.1: Aanvaarding van de Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk op de Website

Om uw activiteiten of onderneming op de Website te mogen presenteren, moet U in ieder geval voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld op de Website onder [ HOE ]. Uiteindelijk beslist de Partner-Grote Donor, in zijn discretie, of U al dan niet wordt aanvaard als Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk op de Website.

Wanneer U niet akkoord bent met de beslissing van Gingo Foundation, kan U om extra informatie of een herziening vragen via info@gingo.community.

Gingo Foundation kan er voor kiezen U te begeleiden bij het opstellen van uw presentatie en de planning van uw Campagne. Als Gingo Foundation U daarbij begeleidt, betekent dit niet dat Gingo Foundation uw onderneming of Campagne aanbeveelt.

Als U zich op de Website voorstelt als Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk bevestigt U daarmee uitdrukkelijk dat U aan alle op de Website gestelde voorwaarden voldoet en dat de door U ingevoerde gegevens correct, volledig en niet misleidend zijn. U verbindt zich er tevens toe alle door Gingo Foundation of derden geleden schade te vergoeden die voortvloeit uit het niet voldoen aan deze voorwaarden.

Gedurende maximaal drie maanden na de plaatsing van uw presentatie op de Website, kunnen Donoren een Bijdrage geven aan uw Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk. Gedurende deze periode verplicht U zich om, binnen een redelijke termijn en voor zover redelijkerwijs mogelijk, naar waarheid te antwoorden op alle vragen en verzoeken om informatie van Donoren. Na afloop van de periode van maximaal drie maanden, kan U geen Bijdragen meer ontvangen via de Website. Gingo Foundation behoudt zich het recht voor om uw Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk wel nog te vermelden op de Website als een in het verleden gevoerde Campagne.

Gingo Foundation zal U zo snel mogelijk na afloop van de periode berichten of het aangegeven minimumbedrag van uw Campagne is gehaald. Als het minimumbedrag is gehaald, zal het opgehaalde bedrag (verminderd met de vergoedingen en kosten zoals beschreven in Artikel 4.6) aan U betaald worden.

Wij zullen de persoonlijke gegevens, zoals de contactgegevens voor het verstrekken van de eventuele beloningen, van de Donoren aan U ter beschikking stellen, tenzij een Donor heeft aangegeven dat hij dit niet wenst.

Artikel 4.2: Verplichtingen van de Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk

U verbindt zich om uw activiteiten of onderneming niet op een andere crowdfunding website te publiceren zolang U Bijdragen kunt ontvangen via de Website.

Zolang U Bijdragen kunt ontvangen via de Website mag U uw Campagne niet stopzetten.

U dient zelf de beschrijving van uw activiteiten of onderneming op te stellen, inclusief een korte videopresentatie. U dient er zorg voor te dragen en staat er voor in dat deze beschrijving en alle informatie die U plaatst op de Website op elk moment correct, volledig en niet misleidend is. Als U een beloning in natura wilt geven, moet U een beschrijving daarvan geven op de Website. U verbindt zich om de Donor te informeren over hoe en wanneer U de toegezegde beloning zal verstrekken.

U staat er voor in dat U alle vereiste vergunningen en toestemmingen heeft voor uw activiteiten of onderneming en dat deze aan alle wettelijke vereisten voldoen. U verbindt zich om de bepalingen van deze algemene voorwaarden en alle toepasselijke wetgeving na te leven. U staat er voor in dat uw activiteiten of onderneming en de beschrijving ervan op de Website de intellectuele eigendomsrechten of rechten op afbeelding van derden niet schenden. U vrijwaart Gingo Foundation, als beheerder van de Website, voor alle (directe en directe) schade die het zou kunnen lijden doordat U niet aan deze vereisten voldoet.

U dient ervoor te zorgen en staat er voor in dat U uw verplichtingen jegens de Donoren kan nakomen, met name de verplichting om de eventuele beloning te verstrekken overeenkomstig de beschrijving. Als U een toegezegde beloning niet verstrekt, moet u de ontvangen Bijdrage terug betalen.

U verbindt zich ertoe om enkel contact op te nemen met een Donor in verband met de activiteiten of onderneming waarvoor zijn Bijdrage bestemd was. U verplicht zich er eveneens toe altijd de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

U verbindt zich om geen beslissingen te nemen of handelingen te stellen in de veronderstelling dat het minimum bedrag van uw Campagne via de Website zal worden opgehaald, voordat U het geld daadwerkelijk heeft ontvangen.

U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele fiscale verplichtingen, waaronder de betaling van BTW en inkomstenbelasting. Het is mogelijk dat Gingo Foundation U hierover informatie geeft, maar dit is geen fiscaal advies. We adviseren U hierover contact op te nemen met uw fiscaal adviseur.

U verbindt zich om het geld dat U ontvangt van de Donoren uitsluitend te gebruiken voor uw activiteiten of onderneming. Als U het geld voor andere doeleinden gebruikt, heeft elke Donor het recht terugbetaling van zijn Bijdrage te vragen.

U verbindt zich om alles in het werk te stellen om de doelstellingen van uw Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk te realiseren. Als de doelstellingen niet worden gerealiseerd in overeenstemming met de beschrijving op de Website, heeft elke Donor het recht terugbetaling van zijn Bijdrage te vragen.

Artikel 4.3: Overeenkomst met een Donor

Op het moment dat een Donor via de Website een Bijdrage geeft, komt er, van rechtswege en zonder verdere formaliteiten, een overeenkomst tot stand tussen de Donor en de Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk. Deze overeenkomst is onherroepelijk, maar wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat U, als Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk, het minimum bedrag van uw Campagne ophaalt via de Website. Op de overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Als het minimum bedrag niet wordt opgehaald, wordt de overeenkomst tussen de Donor en U, als Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk, ontbonden. In dat geval wordt het volledige bedrag dat de Donoren al betaald hebben aan hen terugbetaald. (Behalve indien de donoren schriftelijk bevestigen dat ze hun bijdrage toch wensen te geven)

De overeenkomst die tot stand komt via de Website wordt afgesloten tussen U, als Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk en de Donor. Gingo Foundation is geen partij bij deze overeenkomst.

Artikel 4.4: Intellectuele eigendomsrechten van Sociale Ondernemingen, Stichtingen, verenigingen of organisaties zonder winstoogmerk en

De intellectuele eigendomsrechten aangaande hun activiteiten of onderneming blijven het eigendom van de Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk. Voor zover nodig, geeft U, als Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk, hierbij een onvoorwaardelijk recht aan Gingo Foundation om deze intellectuele eigendomsrechten te gebruiken in verband met de presentatie van uw activiteiten of onderneming op de Website.

Door het plaatsen van informatie en gegevens over uw activiteiten of onderneming op de Website aanvaardt U dat deze toegankelijk zijn voor andere Gebruikers. Gegeven de aard van internet en de digitale media, kan Gingo Foundation de verspreiding van deze informatie en gegevens niet beletten. Gingo Foundation aanvaardt daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid.

Artikel 4.5: Betalingen via de Website

Alle geldtransacties verlopen via Leetchi Corp S.A., met maatschappelijke zetel te 14, rue Aldringen, L-1118 Luxemburg, een instelling voor elektronisch geld welke onder toezicht staat van de 'Commission de Surveillance du Secteur Financier', de bevoegde instantie in Luxemburg. Leetchi Corp S.A. welke voldoet aan de wettelijke bepalingen van toepassing op instellingen voor de uitgifte van elektronisch geld zoals opgenomen in de Luxemburgse wet van 10 november 2009. De betalingsdiensten worden door Leetchi Corp SA aangeboden via het betalingssysteem 'MangoPay en onder de handelsnaam 'MangoPay'.

Op de diensten van MangoPay zijn de algemene voorwaarden van MangoPay van toepassing. Door deze betalingsdiensten te gebruiken, stemt U in met de toepassing van deze algemene voorwaarden.

Alle bedragen die worden ontvangen via de Website worden aangehouden op een bankrekening op naam van Leetchi Corp S.A., afgescheiden van de activa van Leetchi Corp S.A. in overeenstemming met de verplichtingen van de Luxemburgse wetgeving.

U bent zelf verantwoordelijk voor het invullen van juiste en volledige betalingsgegevens.

Gingo Foundation kan U vragen gegevens en informatie te verstrekken wanneer MangoPay hierom verzoekt of wanneer dit wettelijk verplicht is. Als U deze informatie niet geeft, kan Gingo Foundation U schorsen of uitsluiten van verder gebruik van de Website.

Artikel 4.6: Vergoedingen verschuldigd door de Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk

Als Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk bent U vergoedingen verschuldigd aan de betalingsinstelling MangoPay en aan Gingo Foundation. De hierna beschreven vergoedingen voor MangoPay en Gingo Foundation zijn de enige vergoedingen die U moet betalen.

(i) Vergoedingen aan MangoPay

De kosten die de betalingsinstelling MangoPay aanrekent voor een elektronische betaling met een kredietkaart bedragen voor elke transactie: 1,8% over het betaalde bedrag, plus 0,18 cent. De kosten die MangoPay aanrekent voor een elektronische betaling met de debetkaart 'Mister Cash' bedragen voor elke transactie: 1,8% over het betaalde bedrag, plus 0,50 cent. Deze kosten zullen door MangoPay worden afgehouden van de aan U, als Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk, uit te keren bedragen. Als het minimumbedrag voor uw Campagne niet wordt opgehaald, zijn bovengenoemde vergoedingen aan MangoPay niet verschuldigd.

(ii) Vergoedingen aan Gingo Foundation

Gingo Foundation heeft het recht om U een éénmalige, vaste vergoeding te vragen om uw Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk op de Website voor te stellen. Of deze vergoeding verschuldigd is, wordt tussen U en Gingo Foundation afgesproken vóórdat uw Campagne op de Website wordt geplaatst. Als een éénmalige vaste vergoeding verschuldigd is, moet deze door U betaald worden vóórdat uw Campagne op de Website wordt gepubliceerd. Gingo Foundation heeft het recht om uw Campagne niet te plaatsen zolang de vaste vergoeding niet is ontvangen. Als een éénmalige, vaste vergoeding wordt gevraagd, wordt deze niet terugbetaald als het minimumbedrag van de Campagne via de Website niet wordt opgehaald.

Daarnaast kan Gingo Foundation U een vergoeding in rekening brengen van 5% (exclusief BTW) van het via de Website opgehaalde bedrag voor de begeleiding van de Campagne en het beheer van de Website. Voor de duidelijkheid: het opgehaalde bedrag is het bedrag dat bij afloop van de termijn van de Campagne is betaald door Donoren. Als deze vergoeding in rekening wordt gebracht, wordt deze door MangoPay afgehouden van het aan U, als Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk, uit te keren bedrag en rechtstreeks betaald aan Gingo Foundation. Deze vergoeding voor Gingo Foundation bent U in geen geval verschuldigd als het minimumbedrag van uw Campagne via de Website niet wordt opgehaald.

Gingo Foundation heeft het recht om alle vergoedingen voor het gebruik van de Website te wijzigen. De gewijzigde vergoedingen gelden vanaf het moment dat zij zijn gepubliceerd op de Website maar gelden niet voor Sociale Ondernemingen, Stichtingen, verenigingen of organisaties zonder winstoogmerk en die op dat moment al op de Website worden gepresenteerd.

Artikel 4.7: Volmacht van de Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk aan Gingo Foundation

Elke Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk geeft hierbij een onherroepelijke en exclusieve volmacht aan Gingo Foundation om hem te vertegenwoordigen ten opzichte van de betalingsinstelling MangoPay. Op basis van deze volmacht is Gingo Foundation als enige bevoegd om namens een Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk (betalings)instructies te geven aan MangoPay. Deze volmacht is privatief, hetgeen inhoudt dat de Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk zelf niet bevoegd is om (betalings)instructies te geven aan MangoPay. Gingo Foundation aanvaardt hierbij deze volmacht.

Elke Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk geeft hierbij eveneens een onherroepelijke volmacht aan Gingo Foundation om, voor zover nodig, een Bijdrage via de Website namens hem te aanvaarden in de e-mail aan de Donor waarin de Bijdrage bevestigd wordt.

Artikel 4.8: Verwijdering van een Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk

Gingo Foundation behoudt zich het recht voor om informatie of een Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk om gegronde redenen, onder meer in verband met de niet-naleving van deze algemene voorwaarden of toepasselijke wetgeving, zonder voorafgaande kennisgeving en met onmiddellijke ingang, te verwijderen van de Website.

HOOFDSTUK 5 - DIVERSEN

Artikel 5.1: Intellectuele eigendomsrechten van Gingo Foundation

De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Gingo Foundation.

Het is niet toegestaan de Website op gelijk welke wijze ook ter beschikking te stellen aan derden en /of te verveelvoudigen, behalve wanneer dit gebeurt door het bekijken ervan op één enkele computer, het downloaden en / of het printen van een hardcopy voor eigen gebruik.

Artikel 5.2: Uitsluiting van aansprakelijkheid van Gingo Foundation

Gingo Foundation houdt zich enkel bezig met het beheer van de Website en dit om Sociale Ondernemingen, Stichtingen, verenigingen of organisaties zonder winstoogmerk in staat te stellen om in contact te komen met Donoren. Gingo Foundation biedt geen goederen of andere diensten aan. Alle transacties gebeuren rechtstreeks tussen de Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk en de Donor. Gingo Foundation biedt geen effecten, fondsen, beleggingsinstrumenten, leningen of kredieten aan. Noch Gingo Foundation, noch de Website staan onder toezicht van de Nationale Bank van België of de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Dit is ook wettelijk niet verplicht. Gingo Foundation oefent voorts niet de activiteit uit van een krediet- of verzekeringstussenpersoon of tussenpersoon in bank- en bemiddelingsdiensten.

Gingo Foundation verricht zelf geen betalingen en aanvaardt daarvoor ook geen enkele aansprakelijkheid. Gingo Foundation biedt geen betalingsdiensten aan in de zin van Artikel 1.9 van het Wetboek Economisch Recht.

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het invullen van juiste en volledige betalingsgegevens.

Gingo Foundation aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

Gingo Foundation is niet aansprakelijk voor de communicatie of interactie tussen Gebruikers en oefent geen toezicht uit op door de Gebruikers uitgewisselde informatie of e-mails. Gingo Foundation aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Gingo Foundation is niet verplicht om tussenbeide te komen of te bemiddelen bij geschillen tussen Gebruikers.

Gingo Foundation kan niet controleren of Gebruikers een valse identiteit voorwenden en aanvaardt geen aansprakelijkheid als dit gebeurt. Gingo Foundation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van ongeoorloofd gebruik van de login-gegevens en/of het paswoord.

Gingo Foundation is ook niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit:

 • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en software die worden gebruikt om toegang te krijgen tot deWebsite;
 • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie op de Website
 • de werking of het niet-beschikbaar zijn van de Website;
 • misbruik van de Website;
 • verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via de Website beschikbaar wordt gesteld;
 • voor de op de Website geplaatste hyperlinks die naar andere internetsites verwijzen;
 • voor schendingen van eventuele auteurs-, intellectuele eigendoms- of andere rechten door een Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk.

Gingo Foundation biedt Sociale Ondernemingen, Stichtingen, verenigingen of organisaties zonder winstoogmerk en de mogelijkheid om zich te presenteren op de Website, maar Gingo Foundation is niet de vertegenwoordiger van de Sociale Ondernemingen, Stichtingen, verenigingen of organisaties zonder winstoogmerk. Als een Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk zich presenteert op de Website wil dit niet zeggen dat Gingo Foundation deze onderneming aanbeveelt of instaat voor de kwaliteit van de onderneming.

Alle informatie op de Website over de Sociale Ondernemingen, Stichtingen, verenigingen of organisaties zonder winstoogmerk is opgesteld door henzelf. Gingo Foundation oefent geen toezicht uit op deze informatie. Alleen de Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk en zijn daarom verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Gingo Foundation aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als deze informatie onjuist, onvolledig of misleidend is.

Gingo Foundation is tevens niet aansprakelijk wanneer een Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk zijn verplichtingen niet nakomt. Een Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk die een beloning in natura toezegt is verplicht deze te verstrekken en is ook verplicht om de ontvangen Bijdragen terug te betalen als de beloning in natura niet wordt verstrekt. Gingo Foundation aanvaardt echter geen aansprakelijkheid als de Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk deze verplichting niet naleeft.

Gingo Foundation is niet aansprakelijk voor het slagen van de Campagne of de doelstellingen van een Sociale Onderneming, Stichting, vereniging of organisatie zonder winstoogmerk. Gingo Foundation staat er niet voor in dat de ontvangen bedragen door de Sociale Ondernemingen, Stichtingen, verenigingen of organisaties zonder winstoogmerk worden gebruikt zoals beschreven op de Website.

Gingo Foundation is geen partij bij de overeenkomsten die tussen enerzijds de Donoren en anderzijds de Sociale Ondernemingen, Stichtingen, verenigingen of organisaties zonder winstoogmerk afgesloten worden en Gingo Foundation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud en nakoming van deze overeenkomsten.

De Website verwijst op een aantal plaatsen naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button). Deze websites gebruikt u voor eigen risico. Wanneer U doorklikt naar deze websites, valt u onder de privacy regels en algemene voorwaarden van de desbetreffende site. U erkent dan ook dat Gingo Foundation geen invloed heeft op de inhoud en het beleid van dergelijke websites en daarvoor niet aansprakelijk is.

De uitsluitingen van aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden gelden ook voor bestuurders, medewerkers en contractspartijen van Gingo Foundation.

Artikel 5.3: Nietige bepaling

Als en voor zover een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Gingo Foundation zal in dat geval een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 5.4: Wijziging algemene voorwaarden

Gingo Foundation behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig en met onmiddellijke ingang te wijzigen. Bij iedere belangrijke wijziging van deze algemene voorwaarden zal er een bericht op de Website worden gepubliceerd ter informatie van de Gebruikers. Door het gebruik van de Website aanvaardt de Gebruiker de gewijzigde algemene voorwaarden. Als een Gebruiker de gewijzigde algemene voorwaarden niet aanvaard, heeft hij het recht de overeenkomst met Gingo Foundation op te zeggen en daardoor niet langer actief te zijn op de Website, maar hij mag dit enkel doen de eerste keer dat hij actief is op de Website nadat de gewijzigde algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de Website.

Artikel 5.5: Communicatie en klachten

Als U een vraag wilt stellen aan Gingo Foundation of als U een klacht heeft, kan U deze per e-mail sturen aan: info@gingo.community

Artikel 5.6: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de overeenkomst met Gingo Foundation, als beheerder van de Website, en deze algemene voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. In geval van betwisting is de rechtbank van Brussel uitsluitend bevoegd.