Een woonmodule voor Cédric*

door Straatverplegers vzw
Straatverplegers vzw
Straatverplegers vzw
van €41.000
Donateurs

Wat?

Straatverplegers koopt een comfortabele woonmodule om de dakloze Cédric een eerste nieuwe thuis te bezorgen. De module is verplaatsbaar en staat op een braakliggend terrein in Brussel.
Het is immers geen geheim. Er is een nijpend tekort aan betaalbare en aangepaste woningen in Brussel. Zeker om mensen in grote bestaansonzekerheid adequaat te huisvesten. Dat is een belangrijk obstakel om een eind te kunnen maken aan dakloosheid.
Daarom zoekt Straatverplegers innovatieve oplossingen. Een van die oplossingen is de combinatie van kleine verplaatsbare woonmodules en het gebruik van braakliggende terreinen.

Samen met EcoLodge ontwierpen ze de Wald-cube TM, een volgens duurzame principes gebouwde individuele wooneenheid die voldoet aan de geldende woonnormen. Ze kan geplaatst worden op een tijdelijk braakliggend terrein, om zo maximaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte in de stad.
In zo’n Waldcube kan Straatverplegers een patiënt onderbrengen voor een periode van minstens twee jaar, in afwachting van een definitieve woonoplossing. In afspraak met stedelijke en private ontwikkelingsmaatschappijen, worden braakliggende terreinen gezocht om de modules te plaatsen. Het gaat dan om percelen die in afwachting van een verdere ontwikkeling, toch kunnen gevaloriseerd worden. Zo ontstaat er voor iedereen een win-situatie: de lege terreinen in de stad blijven benut, er kan op korte tijd meer sociale huisvesting gecreëerd worden, en Cédric kan weldra zijn plaatsje op een koude bank in het station inruilen voor een gezellige en betaalbare studio.

Cédric* wordt al 5 jaar opgevolgd door onze teams. Hij is 60 jaar oud en bracht de laatste 15 jaar op straat door.
Zijn drugsproblemen behoren nu tot het verleden, hoewel hij er al van jongs af aan mee kampt.
De alcohol, die komt en gaat. Maar hij zegt dat hij zijn consumptie geleidelijk wil verminderen.
Cedric hoest veel. Hij staat op het punt om een afspraak te maken met de longarts voor een röntgenfoto. Dankzij de intensieve opvolging van onze veldploegen, ziet hij regelmatig een dokter en heeft hij zich administratief in orde kunnen brengen.

Soms is Cédric erg depressief. Maar hij vertelde ons onlangs in een gesprek: "Ik wil eruit geraken, ergens wonen in een appartement".
Inderdaad, volgens ons is Cedric klaar om een woning te betrekken, het enige wat er nog te doen valt, is hem die mogelijkheid te geven!
De Wald-Cube zou ideaal zijn..... Hij houdt van de natuur en de dieren.

Bankbedrijf Euroclear doet een mooie geste en ondersteunt de aankoop van de Wald-Cube met een speciale gift van 25.000€ naar aanleiding van haar 50ste verjaardag! Gelukkige verjaardag, Euroclear!

Hoe?

« Samen innoveren om een eind te maken aan dakloosheid ! : hygiëne – herwaardering – huisvesting – modulair bouwen »

Straatverplegers stelt zich tot doel een eind te maken aan dakloosheid. Daarvoor gaat de organisatie op zoek naar innovatieve oplossingen om de bestaande situatie te deblokkeren. Dat begon aanvankelijk met het uitwerken van een vernieuwende methodologie, gebaseerd op het gebruik van hygiëne en de talenten van de patiënten – mensen die al lang geïsoleerd op straat leven -  als hefbomen om aan hun zelfbeeld en re-integratie te werken.

Daarna kwam de introductie van het “Housing First”-principe: huisvesting als een cruciale eerste stap in het re-integratie- en herstelproces.

Nu komt Straatverplegers met een nieuwe innovatie oplossing: door gebruik te maken van lichtere bouwtechnieken en te proberen de beschikbare ruimte beter te benutten, creëren we bijkomende kwalitatieve woongelegenheid die een oplossing biedt voor het gebrek aan betaalbare sociale huisvesting in de stad.

Wat is dat, zo’n Wald-Cube?

De Wald-Cube is een kleine, individuele woning, die ontwikkeld werd met een bestaansonzeker publiek in het achterhoofd. Ze beschikt over 26m2 woonoppervlakte, is ecologisch ontworpen (houtskeletbouw met stro-isolatie), modulleerbaar en verplaatsbaar maar vooral ook economisch interessant. Het interieur bevat onder meer een sanitair blok, ledverlichting en verwarming. Met een constructietijd van slechts anderhalve maand, volstaat een dag om de afgewerkte module te installeren.

De bewoner kan er ook gedomicilieerd worden, wat administratieve stappen aanzienlijk vergemakkelijkt.

In een dergelijke woonst is ook een individuele en multidisciplinaire begeleiding mogelijk, wat zeer belangrijk is om een patiënt te kunnen stabiliseren. De begeleiding wordt individueel aangepast in functie van de evolutie van de kwetsbaarheid en de zelfstandigheid van iedere huurder. De doelstelling bestaat er in dakloze mensen een fatsoenlijke huisvesting te bezorgen, aan sociale voorwaarden die ze zich kunnen permitteren. Daarbij worden ze ondersteund in hun dagelijkse verantwoordelijkheden en als huurder. Zo kunnen ze opnieuw een zo groot mogelijke zelfstandigheid verwerven.

U kunt een videoverslag over de modulaire bouwen op BX1 vinden.

Foto's door N. Maeterlinck

Impact

Het ligt voor de hand: toegang tot een woonst is de sleutel om een eind te maken aan dakloosheid.

Het pilootproject met verplaatsbare woonmodules gaat uit van een nieuwe logica. Die berust op de vaststelling dat de bouw van klassieke woningen lange procedures en bouwtermijnen meebrengt, waardoor vele bruikbare terreinen gedurende een hele tijd ‘bevroren’ blijven.

Dit project gaat de uitdaging aan woonsten te produceren en op te leveren in zo’n 2 maand tijd, ze tijdelijk te installeren op gronden in afwachting van permanente projecten, er mensen te huisvesten en te begeleiden die tot dan dakloos waren en op straat leefden en ze te integreren en te ondersteunen op de site.

Kortom, het is een win-win project voor alle partijen: de dakloze persoon heeft toegang tot een geschikte en betaalbare woning, de grond wordt gevaloriseerd in een sociale, ecologische en menselijke dynamiek en de hulporganisaties ondersteunen de patiënt bij zijn reconstructie.

Voor: maaltijd op straatNa: maaltijd in huisvesting

Wie zijn de Straatverplegers ?

Émilie Meessen was een jonge verpleegster toen ze tot de volgende vaststelling kwam: ondanks het feit dat er een groot aantal medisch-sociale organisaties bestaat in Brussel, zijn er enorm veel daklozen. Ze besluit dan ook, samen met haar vriendin Sara Janssens, om de vzw Straatverplegers op te richten in 2005.

In 2010 werd Émilie verkozen tot « Ashoka Fellow » omwille van haar werk en de impact die ze heeft met het team van Straatverplegers. Zo is ze één van de tien Belgen die door Ashoka geselecteerd waren en erkend werden onder de beste sociale ondernemers van de wereld.

De vzw Straatverplegers telt momenteel 29 werknemers (24.4 FTE) en werkt met drie afdelingen:

  • een afdeling «straatwerk»
  • een afdeling «huisvesting»
  • een afdeling «beheer».

Straatverplegers wordt erkend omwille van de resultaten die ze bereikt en wegens de efficiënte manier waarop ze samenwerkt met de verschillende medisch-sociale actoren (ziekenhuizen, sociale verhuurkantoren, OCMW’s,  sociale huisvestingsmaatschappijen).

Lees meer

Meer weten over dakloosheid in België en de sociale woningnood in Brussel

 

Ervan uitgaande dat niet meer dan 25% van het inkomen aan huur mag worden besteed, is slechts 1% van de huurvoorraad toegankelijk voor 40% van de huishoudens met de laagste inkomens.

Dit toont aan hoe dringend het is om het aanbod van sociale woningen in Brussel te verhogen door te bouwen en te renoveren!

Bron: Sociale Huisvesting: kroniek van een decennium voor bijna niets ; RBDH - BBRoW - Brusselse Bond voor het Recht op Wonen

Lees meer bbrow_-_bilan_-_sociale_huisvesting_-_kroniek_van_een_decennium_voor_bijna_niets (PDF)

Volg ons!

  

 

 

(*) We stellen alles in het werk om de privacy van onze patiënten te beschermen en ons beroepsgeheim te respecteren. Toch willen we getuigen hoe onze patiënten moeten overleven en hoe we samen aan hun reïntegratie werken. Daarom zijn namen van personen en plaatsen weggelaten of veranderd en reële situaties in een andere context geplaatst. Er is geen rechtstreeks verband tussen de mensen op de foto’s en de hier beschreven verhalen

Het Team

Vragen?

Gebruik het forum om een vraag te stellen over de campagne.
Gelieve in te loggen om deel te nemen aan de discussie.